Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
3,449,793
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Theo CV số 2009/QĐ - UBND)
Giới thiệu: vị trí; chức năng; nhiệm vu; quyền hạn của Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương
1. Vị  trí, chức năng:
a. Nhà thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng phục vụ việc đào tạo, tập huấn, tổ chức hoạt động thi đấu thể dục, thể thao và các dịch vụ khác nhằm quản lý, sử dụng và khai thác công trình Nhà Thi đấu có hiệu quả;
b. Nhà thi đấu thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
c. Trụ sở Nhà thi đấu thể dục thể thao đặt tại: Đường Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
2. Nhiệm vụ , quyền hạn
a. Xây dựng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà thi đấu thể dục thể thao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đào tạo, tập huấn các môn thể thao trong nhà cho các đội tuyển của tỉnh;
c. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, khu vực, toàn quốc, và quốc tế khi được các cấp có thẩm quyền giao;
d. Tổ chức các dịch vụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ được giao;
e. Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo tại Nhà thi đấu thể dục thể thao và các giải thi đấu thể dục thể thao được tổ chức tại nhà thi đấu theo quy định
f. Tổ chức các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của nhà thi đấu theo quy định;
g. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung, cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà thi đấu
h. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của nhà thi đấu với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan theo quy định;
i. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của Nhà thi đấu theo qui định của Nhà nước và của tỉnh
j. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao
3. Cơ cấu tổ chức
a. Lãnh đạo Nhà thi đấu gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Tổ chức Tập luyện và Thi đấu.
 Điều 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo Nhà thi đấu thể dục thể thao ban hành Quy chế hoạt động, Quy chế quản lý tài chính và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài Chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Nhà thi đấu Thể dục Thể thao có trách nhiệm thi hành quyết định này./

                                                                               T.M ỦY BAN NHÂN TỈNH
                                                                                            CHỦ TỊCH
                                                                                             
                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                       Nguyễn Thị Minh
Các tin mới hơn
Chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Theo Quyết định số 2009/QĐ – UBND tỉnh Hải Dương). (14/03/2015)
Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh: Nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - thể thao lớn (23/05/2012)
Các tin cũ hơn